Beleidsplan 2021-2025

Zicht op de kerk, zicht op de toekomst.

Voor u ligt het beleidsplan 2021-2025 van de Hervormde Gemeente van Gouderak. In 2018 heeft de kerkenraad besloten de gemeente middels een enquête te betrekken bij het maken van een nieuw beleidsplan. Om de uitkomsten van deze enquête en de overwegingen van de kerkenraad hierover op een goede en zorgvuldige wijze te kunnen verwerken is besloten om het beleidsplan 2017-2018, zoals vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van mei 2017, met (zo nodig tweemaal) een jaar te verlengen.

Steeds na behandeling en voorlopige vaststelling van ieder hoofdstuk is een exemplaar aan de gemeente verstrekt als bijlage bij de kerkbode. Reacties hierop zijn verwerkt en zo is gedurende een vacante periode het beleidsplan definitief vastgesteld in maart 2021. In dit beleidsplan is getracht veel actuele zaken te beschrijven en uit te diepen. Het bepaalt ons ook als kerkenraad en gemeente bij de zaken die reeds zijn uitgevoerd en die nog uitgevoerd moeten worden. Per onderwerp is de bestaande situatie beschreven evenals de bereikte of aangepaste zaken t.o.v. het vorige beleidsplan. Vervolgens worden er telkens een aantal knelpunten / verbeterpunten gesignaleerd en wordt elk onderdeel afgesloten met een aantal beleidsaanbevelingen. Deze beleidsaanbevelingen verwoorden soms concrete actiepunten om in de komende periode tot uitvoer te brengen; soms benoemen ze ook gewoon dingen die opnieuw of blijvend aandacht verdienen. Dit beleidsplan is bewust geen opsomming van besluiten en standpunten die door de kerkenraad zijn (in)genomen. Het is bedoeld als een visiestuk met een duidelijke praktische toespitsing, wat richting wil geven aan het beleid voor de komende jaren DV.

‘Is dat nu wel nodig?’ is de vraag misschien. Naast de kerkordelijke verplichtingen kunnen we constateren dat, als we in de Bijbel lezen, we op tal van plaatsen zaken vinden die georganiseerd moeten worden. Dat is een opdracht die de HEERE ons geeft. Geordend en in afhankelijkheid bouwen aan Zijn gemeente, zodat deze gebouwd mag worden op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de Hoeksteen is (Efeze 2 vers 20). Het is ons verlangen dat dit beleidsplan hier aan bij mag dragen.

Niemand kan in de toekomst kijken. Toch wordt in de Bijbel de komst van Christus veelvuldig aangekondigd. Al in Genesis staat die belofte. En waar het Oude Testament eindigt met de profetie, begint het Nieuwe Testament met de vervulling er van. Van kaft tot kaft vol van Gods liefde en trouw: wat een nalatenschap en wat een vooruitzicht! Kijkend naar ‘onze’ kerk mogen we uitzien naar Hem en in vertrouwen geloofsstappen zetten. Biddend om Zijn zegen, na bekering tot de HEERE (Maleachi 3 vers 10):

“Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten…”

Samen als gemeente gaan we in dat vertrouwen de toekomst in; biddend en werkend. Met een open venster. Want zicht op de kerk van Christus geeft zicht op Zijn toekomst.

De kerkenraad
Hervormde Gemeente Gouderk
Maart 2021