Kerkenraadsbesluit ‘Zingen tijdens de erediensten’

Na het recentelijk uitgeven van het nieuwe beleidsplan heeft de kerkenraad een lijst met actiepunten samengesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de beleidsaanbevelingen. Ook kan de bezinning op een aantal knelpunten/verbeterpunten plaatsvinden op basis van prioriteit. Eén van die acties betreft hoofdstuk 2 (Eredienst) punt 1: Bezinning op andere liederen naast de Psalmen en de begeleiding. Tijdens de afgelopen (online) vergaderingen is dit behandeld en tot een kerkenraadsbesluit gekomen. We nemen u en jullie graag mee in de totstandkoming.

Sinds 2010 zingen we uit zowel de Psalmberijming van 1773 als de Nieuwe Berijming van 1968. In een aantal bijzondere diensten zingen we ook andere liederen, zoals is vastgelegd in Beleidsbijlage 5 (‘Over de liturgie in onze erediensten’). Voor de selectie van Bijbelgetrouwe liederen, die ook geschikt zijn als gemeentezang, is destijds een commissie aangesteld, omdat toen een bundel ontbrak. Veel van deze liederen zijn nu opgenomen in de bundel Weerklank.

Bij het actualiseren van het vorige beleidsplan (2012-2016) is er nog niet gekozen voor de invoering van liederen tijdens de eredienst. Wel heeft er in 2017 een bezinning op de liturgie plaatsgevonden, waarbij het jeugdwerk de komende jaren een belangrijk speerpunt zou zijn. Hierdoor zijn o.a. de Jeugd- en themadiensten tot stand gekomen. Daarnaast bleek ook uit de gemeentebrede enquête dat er meer waardering voor en verlangen naar liederen in de eredienst ontstond.

Door hier nu gehoor aan te geven, hopen en bidden we dat het de erediensten mag verrijken, de lofprijzing diepgaand zal houden en ook ons als gemeente op elkaar betrokken mag maken. Concreet wil het zeggen dat er tijdens de erediensten vanaf D.V. Pinksteren 2021 ook twee liederen uit Weerklank gezongen kunnen worden. De Psalmen zijn bij voorkeur een mix van oude- en nieuwe berijming. Bij bijzondere diensten worden er minimaal twee Psalmen gezongen. Het orgel begeleidt in de basis de gemeentezang. Het stemt dankbaar dat dit al zoveel jaar door een trouw organistenteam gedaan wordt. Bij bijzondere diensten kan dit ook door andere muziekinstrumenten gebeuren, zolang
het ondersteunend is en tot Gods eer. De scriba is aanspreekpersoon bij invulling van de diensten.

Omdat deze stap geen eenvoudige is voor een brede dorpsgemeente als de onze en daarom weloverwogen genomen moet worden, zal dit besluit over circa 2 jaar in de kerkenraad geëvalueerd worden. Uw en jullie betrokkenheid door een bericht aan de kerkenraad via de wijk- of jeugdouderling wordt erg op prijs gesteld.

Naast de ruimte die hiervoor nu in het nieuwe beleidsplan geboden wordt, is er ook aandacht gevraagd voor o.a. persoonlijk stil gebed. Dit zal momenteel vooral rondom actueel beroepingswerk gebeuren. De overige aanbevelingen bij dit hoofdstuk worden op een later moment opgepakt.

Nu moeten we ons realiseren dat in de bundel Weerklank ook liederen staan die we misschien nog niet zo goed kennen. Of waarvan de wijs ons aan een ander lied doet denken. Dat zullen we met elkaar moeten ervaren: liederen leren zingen. En dan is deze tijd met corona-beperkingen voor het zingen in de kerk niet echt bevorderlijk. Maar thuis is het misschien niet zo erg om er een keer naast te zitten. Wat betreft het meelezen van de liederentekst: deze wordt net als de Psalmen, getoond op de beeldschermen en ook thuis is dat mee te lezen. Tenzij u de kerktelefoon luistert via een ‘Lukas-kastje’. In dat geval komen de diakenen bij u langs met de bundel Weerklank, mede dankzij een donatie van
Canticum, waardoor ook de ‘digitale bundel’ in de kerk bekostigd kon worden.

We wensen u en jullie goede diensten toe en moedigen een ieder aan de lofzang gaande te houden. Ons gebed is dat dit spoedig weer met hart èn mond kan gebeuren in de kerk. Maar ook thuis mag de aloude boodschap klinken met nieuwe woorden. Tot Gods eer.

De kerkenraad, mei 2021